Page 7 - ho-so-nang-luc
P. 7

+… 7+’1* 1+j 0ÁY
 1Kà P­\ 4XÔF 2DL
 1Kà P­\ &KÝãng 0ì


     7˜ ô,…1     BÁ&+ .H2$


         Chu´n hóa QuÔF WÄ ,(C


         6®Q SK´P õ°t FKX´Q ,6O
 Bách .KRD 9LÇW 1Dm CKÉQK K¯QJ  &K³W OÝèng


 B . 9 1 +R¬QJ 6a %ÃQ EÊ  7K´P Pì
 Qu²Q ô®o 1Kà P­\ %ÈQK 'Ýãng  Qu²Q ô®o
 7UÝäQJ Sa 6 COMPANY PROFILE 6 COMPANY PROFILE                           www.bkvietnam.vn 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12